KM18, 13 South Road

TOYO FACTORY INSTALLS, CHECKS AND TAKES OVER THE HDPE PIPE PRODUCTION LINE DN200-630

15/01/2020
359

ໂຮງງານທໍ່ນໍ້າໂຕໂຢ ຍິນຕີຕອ້ນຮັບ ເຄື່ອງຜະລິດທໍ່ HDPE DN 630

ໃນວັນທີ 24/12/2019 ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໂຕໂຢລາວ ຈຳກັຜູດຽວ ຍິນຕີຕອ້ນຮັບ ເຄື່ອງຜະລິດທໍ່ HDPE DN 630 ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນວັນທີ 28/12/2019 ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໂຕໂຢລາວ ຈຳກັຜູດຽວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດທໍ່ HDPE DN400 ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ DIN 8074/75:1999 ເລາະ ISO 4427-2007

ໃນວັນທີ 02/01/2020 ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໂຕໂຢລາວ ຈຳກັຜູດຽວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດທໍ່ HDPE DN630 ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ DIN 8074/75:1999 ເລາະ ISO 4427-2007

Cr: NTQ